Shotokan Kata

26 Shotokan Kata’s

 

Video
Kata Name
Kiai 1 
Kiai 2
Counts
Meaning
Heian Shodan Heian Shodan
平安初段
17 
21 
Peaceful Way
Heian Nidan Heian Nidan
平安二段
11 
26 
26 
Peaceful Way
Heian Sandan Heian Sandan
平安三段
10 
20 
20 
Peaceful Way
Heian Yondan Heian Yondan
平安四段
13 
25 
27 
Peaceful Way
Heian Godan Heian Godan
平安五段
12 
19 
23 
Peaceful Way
Tekki Shodan Tekki Shodan
鉄騎初段
15 
29 
29 
Iron Horse
Tekki Nidan Tekki Nidan
鉄騎二段
16 
24 
24 
Iron Horse
Tekki Sandan Tekki Sandan
鉄騎三段
16 
36 
36 
Iron Horse
Bassai-Dai Bassai-Dai
披塞大
19 
42 
42 
To penetrate a fortress
Kanku-Dai Kanku-Dai
観空大
15 
65
65 
Viewing the sky
Jitte Jitte
十手
13 
24 
24 
Ten hands
Hangetsu Hangetsu
半月
11 
40 
41 
Haft moon
Empi Empi
燕飛
15 
36 
37 
Flying swallow
Gankaku Gankaku
岩鶴
28 
42 
42 
Crane on a rock
Jion Jion
慈恩
17 
47 
47 
Named after the temple
Bassai sho Bassai-Sho
披塞小
17 
25 
27 
To penetrate a fortress
Kanku sho Kanku-Sho
観空小
6/28 
47 
47 
 Viewing the sky
Chinte Chinte
珍手
32 
33 
Incredible hands
Unsu Unsu
雲手
36 
48 
48 
Hand of a cloud
Sochin Sochin
壯鎭
28 
40 
40 
Preserve Peace
Nijushiho Nijushiho
二十四步
18 
32 
33 
24 steps
Gojushiho dai  Gojushiho-Dai
五十四歩大
54 
61 
62 
54 steps
Gojushiho Sho  Gojushiho-Sho
五十四歩小
57 
64 
65 
 54 steps
Meikyo  Meikyo
明鏡
32 
— 
33 
Mirror of the soul
Jiin  Jiin
慈陰
11 
35 
35 
Named after the saint
Wankan  Wankan
王冠
24 
— 
24 
Crown of a king